รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธาน
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการ
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
กรรมการ
ดร.สวงค์ บุญปลูก
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26