Month: February 2019

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(26)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(26)/2562 โดยมีวาระเรื่องหลักการและเหตุผล การยกร่างกฎหมายด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของโครงการสำนักกิจการพิเศษ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2562 ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ฯลฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เทพสตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เทพสตรี และในช่วงบ่ายทางคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริการจัดการของคณะฯ ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 7(25)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(25)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานลดปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (PM 2.5)  แผนการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟของมหาวิทยาลัย ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความเสี่ยงแก่คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256227 

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(26)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(26)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรมดูงานหรือปฎิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “ความเป็นสวนดุสิต” สำหรับบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “ความเป็นสวนดุสิต” สำหรับบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ต้นแบบของความเป็นสวนดุสิต” และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การสื่อสารอย่างคนสวนดุสิต” ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักกิจการพิเศษ รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 2(14)/2562

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2(14)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน  แผ่นพับ รายงานประจำปี 2561 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มสด. (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่มีศักยภาพดี ส่วนใหญ่เป็นสายบริหารธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง คณาจารย์ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง จึงอยากให้คณาจารย์ดึงศักยภาพที่ตนเองมี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สื่อสารและเชื่อมโยง กัน ปรับปรุงหลักสูตร สร้างความแตกต่างให้กับบัณฑิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บัณฑิตมีงานรองรับในอนาคต และจะส่งผลให้อยู่รอดทั้งตัวคณาจารย์เอง และมหาวิทยาลัยต่อไป  ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องสรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ TCAS รอบที่1 ฯลฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ครั้งที่ 2/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประฃุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ครั้งที่ 2/2562  มีวาระสำคัญดังนี้  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 รายงานความก้าวหน้าการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26