Month: September 2018

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 9(29)/2561 โดยมีวาระเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนปฎิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มสด. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ฯลฯ วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 27(57)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่27(57)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม พ.ศ. …. และเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองบริหารงานบุคคล มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้ง1(7)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้ง1(7)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องรายงานการเรียกสำรองเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่12(21)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่12(21)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มสด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)ประกาศสำนักการพิเศษ เรื่องจรรยาบรรณและวินัยของพนักงานประจำโครงการอาหารกลางวัน1 ฯลฯ วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การสำรวจสาธารณมติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดตั้งร้านกาแฟภายใต้การดูแลของสวนดุสิตโพล แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อระบบสารสนเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(11)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(11)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และประจำเดือน สิงหาคม 2561 คู่มือ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนดฯลฯ  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบกระเช้าผลไม้แก่ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน การจัดงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะกังฟู จากโรงเรียนสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี , นาฏศิลป์จีน สุ่ย เตี้ยว เกอ โถว นักศึกษาจีน สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , นาฏศิลป์จีน ชิง ฮัว ฉือ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี , ชุดลอดลายมังกร นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , การแสดง cover dance โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี , […]

บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(16)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(16)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการส่งมอบงาน การติดตามการดำเนินคดี การปรับปรุงบัญชีของบ. โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และเรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู้การปฎิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 29(86)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 29(86)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …, (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานทางวิชาการ พ.ศ. …ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2561 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26