คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประธาน
โทร. 02 244 5001
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธาน
โทร. 02 244 5029
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
โทร. 02 244 5034
รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
โทร. 02 244 5190
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการ
โทร. 035 969 6203
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
กรรมการ
โทร. 02 244 5340
ดร.สวงค์ บุญปลูก
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
โทร. 02 244 5339
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
โทร. 02 244 5049
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
กรรมการ
โทร. 02 244 5492
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
โทร. 02 244 5500
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
โทร. 02 244 5800
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โทร. 02 244 5700
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
โทร. 02 243 9401
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
โทร. 02 243 9460
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดีโรงเรียนการเรือน
กรรมการ
โทร. 02 243 9449
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
กรรมการ
โทร. 02 244 5714
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
กรรมการ
โทร. 02 244 5901
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
โทร. 02 241 7191
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
กรรมการ
โทร. 02 244 5590
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์
กรรมการ
โทร. 02 244 5270
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
โทร. 02 244 5303
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
โทร. 02 244 5171
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
โทร. 02 244 5260
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
โทร. 02 244 5280
ดร.สุทัน มุมแดง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ
กรรมการ
โทร. 02 244 5370
ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการ
โทร. 035 969 6203
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
โทร. 02 244 5577
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป
กรรมการ
โทร. 02 244 5946
นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
โทร. 02 244 5971
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
โทร. 02 244 5342
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
โทร. 02 244 5145
นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
โทร. 02 244 5050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
โทร. 02 244 5250
นางสาวสุวิมล แมตสอง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
โทร. 02 244 5151
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
โทร. 02 244 5190
นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
กรรมการ
โทร. 02 244 5085
นายไพศาล คงสถิตสถาพร
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
กรรมการ
โทร. 02 244 5100
นายณัฐพล แย้มฉิม
ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล
กรรมการ
โทร. 02 244 5210
ดร. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
กรรมการ
โทร. 02 244 5440
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์
กรรมการ
โทร. 02 244 5080
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
กรรมการ
โทร. 02 241 6543
ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
กรรมการ
โทร. 02 244 5660
นางสาวมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
โทร. 02 244 5214
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 02 244 5038
นางรัชนีกร พลวิชิต
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 02 244 5020
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26