Month: February 2021

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2(16)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2(16)/2564 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายอธิการบดี เรื่องการจัดทำบทความการจัดการขยะจากบริการเดลิเวอรี่ เรื่องการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำการทำพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระเรื่อง การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาจีน (HSK) และการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน (YCK) ณ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร และสืบเนื่องการดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเนื่องจากครบวาระ (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ไทย-จีน ประจำปี 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(7)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(7)/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และเดือนมกราคม 2564 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมหารือแนวทางจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (รหัส64)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (รหัส64) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา ความเป็นสวนดุสิต การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีการหารือร่วมกัน เรื่อง การจัดการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนออนไลน์ และพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจัดประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 […]

ม.สวนดุสิต รับมอบชุดสำหรับจุดรับพลาสติก (plastic drop point) ในโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบชุด สำหรับจุดรับพลาสติก (plastic drop point) ในโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) จากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมมินตรา (302) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้ามอบของขวัญและอวยพรคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้ามอบของขวัญและอวยพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2564

การประชุมติดตามการดำเนินงาน และบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ณ ห้องประชุมชั้น 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(13)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 2(13)/2564 โดยมีวาระเรื่อง  การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้ง อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท True Move H จำกัด ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การขอปิดดำเนินการและงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ชั่วคราว ร้าน 7-ELEVEN (ศูนย์วิทย์ฯ) การของดเว้นค่าเช่าพื้นที่ชั่วคราว ร้าน 7-ELEVEN (ในมหาวิทยาลัย) ขออนุญาตติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ตู้ Vending Machine) ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26