Month: March 2018

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ครั้งที่ 3(23)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร การอนุมัติการปรับแก้รายละเอียดของหลักสุตร (มคอ.2) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ และพิจารณาการขอตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พศิน)  

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การเข้าร่วมโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน สรุปจำนวนโรงเรียนในความร่วมมือการจัดสถานที่ฝึกสอน สรุปจำนวนโครงการที่เสนอของบประมาณจากฮั่นปั้น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) วันที่ 29 มีนาคม 2561 

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 6/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 6/2561 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 6(15)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานกรณีเสียชีวิตของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มีนาคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ( 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ( 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 2 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนการเรือน การพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 28 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 13(70)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(70)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. …. สืบเนื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. …. และรายงานความคืบหน้าของระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(23)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 3(23)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเชิญตัวแทนผู้บริหารมาให้ข้อมูล กำหนดการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

การประชุมตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2560 โดยมีวาระเรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่3 (9)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่3(9)/2561 โดยมีวาระเรื่องการรับสภาพหนี้เงินกู้ยืมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานการจำหน่ายรถยนตร์รถเก๋งและรถกระบะ เรื่องความคืบหน้า การตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ ของบรัษทฯ จาการส่งมอบงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งพิเศษ 1/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งพิเศษ 1/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มีนาคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26