Month: December 2022

กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและประเมินตนเอง ครั้งที่ 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและประเมินตนเอง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2565  ณ ห้อง Online Learning 11 ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(20)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(20)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ร้าน Café Amazon  Poll café ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Nice PR สื่อสารได้ สื่อสารดี”

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 “Nice PR สื่อสารได้ สื่อสารดี” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้น ทีมกองปประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Nice PR สื่อสารได้ สื่อสารดี” โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565  

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(35)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(35)/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจาณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2565 ฯลฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2565

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระเรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ มีจำนวน 2 ท่าน เพื่อที่จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม 2565  

ประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผู้กำกับสถานีตรวจนครบาลสามเสน พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน ในการประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจร การทดลองจัดเดินรถทางเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยมีผู้แทน ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2565

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 พร้อมการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และนิทรรศการสุขภาพ ฯลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1    

ประชุมกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2565

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานการประชุมกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 เรื่องการประชาสัมพันธ์รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 11(24)/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประชุมรองอธิการบดี  ครั้งที่ 11(24)/2565 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา รายงานการติดตามความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 62 การจัดทำ (ร่าง) รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report: GUR) ประจำปี 2565 เพื่อนำส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องสืบเนื่องรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 รายงานการสำรวจสถานภาพนักศึกษา กรณีค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารหัส 65 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26