Month: August 2020

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 โดยมีวาระเรื่อง การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ,(ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2563-2567 ,การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ,อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ,การขอเลื่อนการใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 หลักสูตร ,การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9(1)/2563 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) คำสั่งสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ  รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2563 และเรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. ….  และ (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง อัตรากำลังพนักงานโครงการอาหารกลางวัน ๑ (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 8/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 8/2563  เพื่อติดตามการทำงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และฝ่ายจีน และกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคารเดิม) วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานสำนักกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โดยการเชื่อมโยงระหว่างสำนักกิจพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เรื่องข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ตามระบบ SDU QA รอบ 12 เดือน สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 สิงหาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม เป็นกรรมการ และนายครรชิต อนุกูล เป็นเลขานุการ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้ารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้ารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วุฒิสภา)  ณ อาคารรัฐสภา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

ประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2563  โดยมีวาระเรื่องแนวนโยบายเชื่อมโยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารรัฐสภา วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย, (ร่าง) สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, คำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(15)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(15)/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย เรื่องพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 13 สิงหาคม 2563

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26