Month: August 2018

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(28)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย, การพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, รายงานการรับนักศึกษาและแนวทางการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเกินแผนรับ ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประจำปีการศึกษา 2561, การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม DP11 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม DP11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่25(55)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่25(55)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. …. วันที่ 29สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรบุคลากรศูนย์ฯหัวหิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 11(20)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรันเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะจากการนำเสนอแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ร่าง) แผนการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ร่าง) แผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฯลฯ  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(4)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(4)/2561 โดยมีวาระเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2567) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามระยะ (Milesstone) แผนระยะกลาง พ.ศ. 2561-2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมบุคลากร มสด. (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนกฏหมายและการเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนกฏหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าสู่ปีที่ 4 ไม่ใช่แค่ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่คณาจารย์ต้องเปลี่ยน “วิธีปฏิบัติตน” ให้แตกต่างและเติบโตด้วย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มุ่งเน้นพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เข้มแข็ง ดังนั้น คณาจารย์ต้องเริ่ม “พัฒนาตนเอง” เปลี่ยนระบบความคิด และรูปแบบการสอนให้ทันสมัย หาแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งในอนาคต “หลักสูตรวิชาชีพ” เป็นที่ต้องการอย่างมาก และ มสด.ก็มีหลักสูตรวิชาชีพอยู่บ้างแล้ว  จึงอยากให้คณาจารย์มีการสื่อสาร และบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน  ก็จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในสายวิชาการมากขึ้นเมื่อลงมือและปฏิบัติได้เร็ว จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พร้อมย้ำเตือนเรื่องบุคลิกภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2561 

การประชุมบุคลากร มสด. (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งอยากให้คณาจารย์คำนึงถึงอนาคตเป็นสำคัญ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ นำความสามารถของตนเอง มาพัฒนาให้เป็นความเก่งและทำได้ พร้อมทั้งทำในทันที   มีการเชื่อมโยงและสื่อสาร บูรณาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เมื่อองค์กรอยู่รอด เราทุกคนก็จะอยู่รอดได้เช่นกัน  พร้อมเน้นย้ำเรื่องบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นสวนดุสิต โดยให้นิยามว่า  “ความเป็นสวนดุสิตอยู่ที่ความมีวินัย  ความดีงามในการประพฤติปฏิบัติ มีทักษะทางสังคม มีความรู้และทักษะที่หลอมรวม อยู่ในตัวตนของตนเองออกมาเป็นวัฏปฏิบัติที่ดีงาม” ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำบัญชีและแนวทางการปรับปรุงบัญชีของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ วันที่24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)  

1 2 3