Month: October 2017

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2560 มีวาระสำคัญเรื่องแจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมิน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เรื่องรับทราบการอนุมัติ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษปฐมวัย(หลักสูตร 5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฯลฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมาย ครั้งที่4(49)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(49)2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. … วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 4/2560 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ

กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 4/2560 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ,การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ,การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 และการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ฯลฯ วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด.ครั้งที่ 1(10)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง สวัสดิการพนักงานของโครงการในกำกับ (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานของโครงการในกำกับ และรายงานผลการสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนตุลาคมคม 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)  

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่2(11)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่2(11)/2560 โดยมีวาระเรื่องสรุปการกู้ยืมเงินของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัดและมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทฯ และเรื่องอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการบริษัท ฯลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จำนวน 2 ฉบับ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 2(47)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(47)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ…. และเรื่อง(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  งานสารบรรณ(ฉบับที่ …) พ.ศ. … วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(12)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(12)/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง พ.ศ. …. ,(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และบิดา มารดา คู่สมรสหรือผู้สืบสันดานพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. …. ,สืบเนื่อง (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน และรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 ตุลาคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พศิน ) 

การประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 3(9)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 3(9)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกา 2560 ภัยมืดในองค์กร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3