Month: May 2018

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่8(17)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่8(17)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศสำนักกิจการพิเสษ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายโบนัส และ Service Charge โรงแรมสวนดุสิต เพลส พ.ศ. … เรื่องความเสี่ยงด้านการบริหารงานคุณภาพของโครงการอาหารกลางวัน 1 ฯลฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 11(17)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(17)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง สืบเนื่องปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง (มิถุนายน-กรกฎาคม 2561) และการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการจัดทำโครงการเพิ่มและพัฒนาการใช้บริการวิชาการ: ระยะที่1 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมฯลฯ วันที่ 28 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(เดิม) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 21(78)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(78)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักการยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 พฤษภาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(11)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่5(11)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กิจกรรมของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ความคืบหน้าการส่งมอบงาน รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมรองอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งพิเศษ/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งพิเศษ/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯรอบที่1 และเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง-ลูกจ้างประจำรอบที่1 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(11)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่5(11)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กิจกรรมของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ความคืบหน้าการส่งมอบงาน รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการดำเนินงานของอธิการบดีในรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน มหาวิทยาลัย(เดิม) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มสด. จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 15

ชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงาน ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 10(16)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(16)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความก้าวหน้าการเผยแพร่ Infographic “รู้ไว้…ให้ปลอดภัย” (ร่าง) กำหนดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

1 2 3 4