Month: April 2021

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3(7)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3(7)/2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 9 เมษายน 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคระบาด

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคระบาด โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโครงการฯพร้อมร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารเรียน และในสำนักงาน (อบโอโซน) ปลูกต้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ล้างขัด ทำความสะอาดฟื้นถนน และทางเดินพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ บริเวณชั้น 1  

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(21)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(21)/2564 โดยมีวาระเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิจัยในการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เรื่องการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2564

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์​ ครั้งที่​ 2/2564​ โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่องการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น​ 5​  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2564

ประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(9)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  4(9)/2564 โดยมีวาระเรื่อง กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รายงานโครงการประกวดนักร้องดาวรุ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Run and Fun พี่ปัน น้องปลูก และการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยวันที่ 7 เมษายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 7 เมษายน 2564

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องภาระงานบุคลากรสวนดุสิตโพล  ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ ชั้น 2 วันที่ 5 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26