Month: September 2019

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสำนักกิจการพิเศษ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาญาจักร (UKPSF)  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 12(49)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 11(48)/2562 โดยมีวาระ เรื่องแผนปฎิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เรื่องขอกันเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการขออนุมัติใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 12(33)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 12(33)/2562โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. … และแบบแนบท้ายประกาศ, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนสิงหาคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 21(78)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(78)/2562 โดยมีวาระสำคัญ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อธิการบดี พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ คุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ….ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 21(78)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(78)/2562 โดยมีวาระสำคัญ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อธิการบดี พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ คุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ….ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 14(32)/2562

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่  14(32)/2562  มีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12(36) /2562

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12(36)/2562 โดยมีวาระ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เรื่องรายงานผลการสอบทานรายงานการเงอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ฯลฯ  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2562

พิธีบวงสรวงพระตำหนักเยาวภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระตำหนักเยาวภา เพื่อบูรณปฎิสังขรณ์พระตำหนักเยาวภาใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลป ดนตรี และลีลาศ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระตำหนักเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน 2562  

มสด. รับใบประกาศเกียรติคุณจากการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับมอบประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลของหน่วยงานต่างๆ รวม 16 กิจกรรม จากการดำเนินงานของ 15 หน่วยงาน ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,622 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ LESS ประกอบด้วย 1) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 2) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3) กองอาคารและสถานที่ 4) […]

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2562 เรื่องผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/โรงเรียน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ฯลฯ วันที่ 18 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2