Month: December 2017

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่6(15)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่6(15)/2560 โดยมีวาระเรื่องการชำระหนี้ให้กับ สกต.ธกส. บุรีรัมย์ จำกัด เรื่องการติดตามการดำเนินงานจากการส่งมอบงาน โดยกรรมการบริษัทฯ เรื่องรายงานผลการสีข้าวขาวและข้าวดำ ฯลฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 3(12)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  3(12)/2561  มีวาระคำคัญเรื่อง (ร่าง) กำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (ร่าง) กำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผลการพิจารณาปรับเงินเดือนของสำนักกิจการพิเศษ ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของแต่ละโครงการ กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยสำนักกิจการพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 12(57)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(57)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ. …. และสืบเนื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษาพ.ศ. …. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

โครงการ รมป. มสด. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน โดยบูรณาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน โดยบูรณาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้  นางมณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน สังกัดสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง การเตรียมการรองรับการประเมินจาก สมศ. , ดร.สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. บรรยายเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , นายวีระชาติ ทศรัตน์ อดีตผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน และนายต้องการ สุขเหลือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง การเตรียมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการบูรณาการความรู้ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ […]

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 7/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายงานผลการดำเงินไปลงทุน รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(20)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(20)/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก,การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน) 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นโยบายการดำเนินงานสวนดุสิตโพล พร้อมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสวนดุสิตโพล พ.ศ. …. และงบประมาณรายรับรายจ่ายสวนดุสิตโพล ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กับผู้ประกอบการทั้งหมด 9 หน่วยงาน

ผศ.ดร. ชนะศึก  นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมุ่งผลักดันให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้  ส่งผลให้ผู้ประกอบการสนใจและยอมรับนวัตกรรมงานวิจัยจนนำไปผลิต นำไปใช้งาน และจัดจำหน่าย และการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการเริ่มต้นการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงประสบการณ์ที่เราและพันธมิตรได้สั่งสมมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการวิจัยที่ช่วยสรรค์สร้างนวัตกรรมที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการ อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมในการต่อยอดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งหมด 9 บริษัทร่วมลงนาม อาทิ บริษัท เบนดิโต้ ฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที ครีเอทีฟ, บริษัท เลอ วาร์ เรสเตอรองต์ จำกัด, ครัวเจ๊ง้อ เป็นต้น พร้อมจัดบูธแสดงผลงานงานวิจัยที่ลงนามสัญญาอนุญาตฯ และงานวิจัยนวัตกรรมใหม่อีกมากมาย เช่น กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ นักวิจัยได้คิดค้นการทำ น้ำมันหอมระเหย ทั้งหมด […]

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 6(36)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(36)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. … ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ ธ.ค.๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการ  คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand ๔.๐ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ทราบถึงโอกาสและผลกระทบ สามารถนำไปเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละสถาบันในด้านคหกรรมศาสตร์ อาทิ ด้านอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ เสื้อผ้า สิ่งทอเครื่องแต่งกาย บ้านและการตกแต่ง การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง เป็นเวทีสำหรับการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน […]

1 2 3 4