Month: May 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(25)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(25)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 และทบทวนแผนการจัดหารายได้ (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของมหางวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมเตรียมความพร้อมงานบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ป.ม., ท.ช., ร.จ.พ., อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนดุสิต อภิปูชนียาจารย์ผู้วางรากฐานวัฒนธรรมสวนดุสิต ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 18(48)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 18(48)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. … เรื่องแบบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการจัดทำเว๊ปไซด์และตราสัญลักษณ์ของ คปอ. เรื่องโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ฯลฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานสรุปความคืบหน้าของการติดตามนักศึกษาค้างชำระเงิน กิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือก ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  9 พฤษภาคม 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

มสด.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(12)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนา “พื้นที่ใช้ประโยชน์” บริเวณริมสระมรกตด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ ในลักษณะ Food Street  การจัดทำรายละเอียด TOR ไว้เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การขอเช่าพื้นที่ร้าน Café Amazon ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ การขอเช่าพื้นที่เปิดศูนย์บริการ รับ-ส่ง พัสดุทั่วประเทศ ของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัดฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 2

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 2 และได้รับเกียรติจาก นาย วีรพัชน์ เปล่งศรีสกุล วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน มาบรรยาเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 61  ณ ห้อง 202 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 18(75)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 18(75)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำนเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. แนวทางการยกร่างการอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  4 พฤษภาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้รับเกียรติจากนาย วีรพัชน์ เปล่งศรีสกุล วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน มาบรรยาเรื่องการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 61  ณ ห้อง 202 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) : สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ.แนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26