Month: May 2018

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(25)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(25)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง รูปแบบการนิเทศนักศึกษา คุณสมบัติอาจารย์นิเทศก์ การเตรียมการจัดทำรายงานการประเมินมาตรฐานฯ ของคุรุสภา นักศึกษาขอศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ทุนส่วนตัว แบบฟอร์มส่งคะแนนการวัดและประเมินผล และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ฯลฯ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)

1 2 3 4