Month: May 2018

กองกฎหมาย จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 20(77)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 20(77)/ 2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่20(50)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 20(50)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. … และเรื่อว(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. … วันที่ 21 พฤษภาคม 2561ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 5(5)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 5(5)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน การรับสภาพหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISDUS) ประจำปี 2561

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  (CISDUS) ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยProfessor Dr.Fan  Zuojun ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี โดยมีคณะกรรมการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และท่านที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ เรื่อง การเสนอเป็นสถาบันขงจื่อดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานประชุมขงจื่อโลก สืบเนื่องแผนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ภาพข่าว:พศิน)  

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 17(74)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 17(74)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่4(7)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่4(7)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)     

กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 19(49)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 19(49)/2561  โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณาและวินัยนักศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. … วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(25)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561 โดยมีวาระเรื่องการปรับแก้ไขแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของหลักสูตรที่สังกัดโรงเรียนการเรือน จำนวน 7 หลักสูตร เรื่องการของดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องการเปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรี ฯลฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา สวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(18)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(18)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพ.ศ. 2561 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

กองกฎหมาย จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่19(76)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 19(76)/2561  โดยมีวาระสำคัญ เรื่องแนวทางการยกร่างการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26