Month: February 2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2(11)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2(11)/2566 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ (ร่าง) กรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อทดแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการ/ลาออกระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ฯลฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การทำงานร่วม GEN ยังไง ? ให้เวิร์ค…

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี คุณรัชต อมตเวทย์ และคุณปภัสรา สีหาราช เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การทำงานร่วม GEN ยังไง ? ให้เวิร์ค… และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ “เอาตัวรอดอย่างไรในวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ “เอาตัวรอดอย่างไรในวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณมณฑล สุวรรณประภา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาชำนาญการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่อง ภาวะโลกรวน จากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คุณสุภัส มังสาทอง วิศวกร กองอาคารและสถานที่ บรรยายเรื่อง การใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก ผศ.ดร. ยุสนีย์ โสมทัศน์ อ.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง การรับมือและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้อยู่รอดได้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินรายการ โดย อ.พรพรรณ บัวทอง อ.และนักวิจัยสวนดุสิตโพล  ณ ห้อง Café by Home และ Online ผ่านระบบ Zoom วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2(26)/2566

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(26)/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)การดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามเกณฑ์ของ THE Impact Rankings Methodology 2024 ข้อมูลการสำรวจรายวิชาจากหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปีเข้า 66) ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวาระประชุมเรื่อง พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ฯลฯ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและผู้เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง จากนักศึกษา…ถึงพนักงาน

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี คุณปราการ รอดปรีชา กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง จากนักศึกษา…ถึงพนักงาน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  

ประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดกองคลัง โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการประเมินค่างาน และกำหนดการจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 เรื่องการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2(39)2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2(39)2566โดยมีวาระเรื่องพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย เรื่องพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย และ พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการประเมินค่างาน และกำหนดการจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 เรื่องการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

1 2