Month: February 2020

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2(6)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(6)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8(86)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8(86)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 3) …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำราญการ กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น4 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2563 โดยมีวาระเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line เรื่อง(ร่าง)คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคณะทำงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(47)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(47)/2563  โดยมีวาระเรื่อง การเตรียมความพร้อมการดปิดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. …. สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปจำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(17)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(17)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การขับเคลื่อนความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายอธิการบดี การดำเนินงานตามมาตรการและปารเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน และการดำเนินงานจามมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การดำเนินกิจกรรม “Write to Breathe” ร่วมกับบริษัท ชาร์ปไทย จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานของกองต่างๆ  เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำการทำพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(46)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(46)/2563 โดยมีวาระ เรื่องช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารและบัตรเครดิตแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(7)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 2(7)/2563 โดยมีวาระเรื่องความคืบหน้าในการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าใน Food Street เรื่องความคืบหน้าในการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้าน สำเนา พลัส เรื่องขอใช้พื้นที่ชั้นลอยอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

1 2 3