Month: February 2020

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563

ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานกรรมการสรรหา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องร่างกำหนดการดำเนินการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

1 2 3