Month: October 2019

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 3(9)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 3(9)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย และพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

อธิการบดี มสด. มอบนโยบายในการประชุมบุคลากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  อยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการจัดการให้ไปในทิศทางเดียวกัน  ปัจจุบัน สาขาวิชาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็น 4 ปี และเน้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งผลิตบันฑิตครูรองรับโรงเรียน 2 ภาษา หรือโรงเรียนนานาชาติ โดยให้ “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ” เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้น คุณครู  ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต้องเร่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้สร้างพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เอื้ออำนวยความสะดวก  มีห้องเรียน Discovery ไว้สำหรับเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ และยังรับครูต่างประเทศเพิ่มขึ้น กระบวนการเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องยาก  “ หากคุณครูรู้จักพัฒนาตนเอง  ฝึกฝน  และปรับตัว ” ให้ทันกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้  ซึ่งในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (เดิม) จะปรับหลักสูตรเป็นโรงเรียน 2 ภาษา หรือเรียกว่า “ละออพลัส”  จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุความสำเร็จ เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(80)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(80)/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2563โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องความคืบหน้าการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักกิจการพิเศษเรื่องการดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 17 ตุลาคม 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม สัมมนา เรื่อง การปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา  กล่าวต้อนรับและชี้แจ้งการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) บรรยายเรื่อง การปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม 2562

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9) / 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9) / 2562 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 เรื่อง(ร่าง)กำหนดปฎิทินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Caf’e By Home  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะผู้บริหาร มสด. บวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1(33) / 2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33) / 2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ตุลาคม 2562

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS การเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ การเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาคณบดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (แบบมีเงื่อนไข) ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26