Month: October 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ , ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ , ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งการตรวจประเมินในวันที่ 2 (11 ตุลาคม 2562) คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมงาน SDU Open House  และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมินตามระบบ IQA  ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.76 และผลการประเมินตามระบบ SDU QA ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.73 โดยคณะกรรมการได้ชื่นชมระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และยกให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในด้านระบบการบริหารมหาวิทยาลัย […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ , ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ , ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมกล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน พร้อมสัมภาษณ์คณะผู้บริหารได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมตรวจเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 10(15)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 10(15)/2562 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่องผลการส่งแบบรายงานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเรื่องค่าไฟฟ้า ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(43)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(43)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน ของหน่วยงานอิสระ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 พ.ศ. …. การจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันช่อใหม่ “SDU Freshman Day 2019” สรุปการถวายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.  2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องความคืบหน้า ร้านค้าใน Food Street เรื่องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของ AIS พื้นที่ในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องการย้ายตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลังยกเลิกสัญญา ฯลฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิตโพล มสด. จัดประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารของหน่วยงานในกำกับดูแลปี พ.ศ. 2562-2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารของหน่วยงานในกำกับดูแลปี พ.ศ. 2562-2567 โดยมีวาระเรื่องเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธ์และแนวทางการบริหารของหน่วยงานในกำกับดูแลปี พ.ศ. 2562-2567 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 ตุลาคม 2562

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(43)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(43)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 ตุลาคม 2562

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 14/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 14/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26