Month: June 2019

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 และการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 และสืบเนื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการประเมิน ระดับ 2 ฯลฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(7)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(7)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย และพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 5(38)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 5(38)/2562 โดยมีวาระเรื่องการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง(ร่าง)กรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 มิถุนายน 2562

1 2 3 4