Month: June 2019

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง) กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 การพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารยืและพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) ฯลฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มิถุนายน 2562  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ระชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 12(4)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 12(4)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานเกี่ยวกับหลักการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ….  เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. …. วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”  โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ ประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ : รอบที่ 2 ศูนย์ฯ ตรัง สงขลา ยะลา และนครนายก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นประธานกล่าวเปิด และ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณเมจิ อโณมา คุ๊ก บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างพลังใจ,กิจกรรมละออพลัส โดย ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และคณะครู, กิจกรรมการเข้าสู่วิชาชีพครู โดย รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา, และกิจกรรมการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับใบรายงานผลการเรียน (Transcript) โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563” วันที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการ / กิจกรรมของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการดำเนินงานของอธิการบดี พร้อมทั้งได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มิถุนายน 2562

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ : รอบที่ 1 ศูนย์มหาสารคาม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา จากนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างพลังใจ, กิจกรรมละออพลัส โดย ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และคณะครู, กิจกรรมการเข้าสู่วิชาชีพครู โดย รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา, และกิจกรรมการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับใบรายงานผลการเรียน (Transcript) โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีนักศึกษาศูนย์มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 486 คน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ปฏิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“การจัดทำแผนการดำเนินงาน สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2563” และได้รับเกียรติจาก นางเอื้อมนภา กูบกระบี่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ มาบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญ เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจเอกสารงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินของสวนดุสิตโพล และการดำเนินงานร้านกาแฟ Poll Café ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)    

1 2 3 4