Month: June 2019

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 6(38)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 13(5)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 13(5)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. … เรื่องสรุปพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ฯลฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(25)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(25)/2562 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. พัฒนาบุคลากรโครงการ La-or Plus จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานโภชนาการ การออกแบบตกแต่งอาหารเด็ก และการถ่ายภาพ

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานโภชนาการ การออกแบบตกแต่งอาหารเด็ก และการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรโครงการ La-or Plus / Laoriety และ English Playtime ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Suan Dusit The Open โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และมีโรงเรียนการเรือน หลักสูตรการกำหนดและการประกอบอาหาร เชฟโรงแรมชั้นนำระดับชาติ นักถ่ายภาพโฆษณาอาหารมืออาชีพ นักตกแต่งอาหารนิตยสารอาหารระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Suan Dusit The Open และ Dusit Bristo Co working space

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(38)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(38)/2562 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 สืบเนื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(37)/2562 ฯลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Food Street รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 นำข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 16(73)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 16(73)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(39)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(39)/2562 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(39)/2562 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(38)/2562  เรื่องผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(38)/2562  ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8(13)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8(13)/2562 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่องโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (KM) ครั้งที่ 3(18)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (KM) ครั้งที่ 3(18)/2562 โดยมีวาระเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทางไลน์ เรื่องการจัดการความรู้หน่วยงานตามกรอบการทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562

1 2 3 4