Month: January 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มสด. จัดประชุมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(9)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(9)/2562 โดยมีวาระเรื่อง ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลการอลรมการเขียนเสนอโครงการเพื่ออขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในการจำกัดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ฯลฯ วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(34)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(34)/2562 โดยมีวาระเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. …. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ในการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ในการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมชี้แจงข้อซักถาม และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารอนุรักษ์พระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัปภันตรีปชา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยาลังกา (อาคารตึกใหญ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ,พระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร (อาคารเยาวภา)  เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส   

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2562 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย เรื่องสรุปนโยบายของอธิการบดีจากประชุมรองอธิการบดี เรื่องปฎิทินการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ฯลฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(94)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(94)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. …. วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2562พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระราชธรรมวาที(ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3มกราคม 2562

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “Academic Luxury”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “Academic Luxury” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(94)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(94)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. …. วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 03

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(34)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(34)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)กรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2562-2565 เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการเสนอ ขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ฯลฯ วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26