Month: August 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561”ข้อมูลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ครบ 5 ปี รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแผนการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางสอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาการศึกษา สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ TCAS ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 สิงหาคม 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

มสด. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่  8 สิงหาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(13)/256

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(13)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามกรอบการทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561”ข้อมูลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ครบ 5 ปี รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแผนการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางสอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาการศึกษา สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ TCAS ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 สิงหาคม 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)  

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีวาระเรื่อง หมายเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การดำเนินการประเมินความเสี่ยงภัยในสถานที่ทำงานโดยหน่วยงานต่างๆ การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยห้องโครงการสวนดุสิต The Open , กองพัฒนานักศึกษา และสำนักงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (แห่งใหม่) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดพิธีปิดกิจกรรมกีฬาในโครงการ Sport for Health 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมกีฬาในโครงการ Sport for Health 2561 และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆ ดังนี้ กีฬาแบดมินตัน ทีมผสม รางวัลชนะเลิศ ทีม สวนแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Mix army รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ละอออุทิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ครุศาสตร์ กีฬาวอลเลย์บอล ทีมผสม รางวัลชนะเลิศ ทีม Laor snack รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ปวกเปียก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Tourisn run และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Home Bakey กีฬาฟุตซอล ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ ทีม กราฟฟิคไซด์ […]

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. เข้าร่วมประชุมการบริหารงานบุคคลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมการบริหารงานบุคคลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง ในฐานะผู้แทนจาก สกอ. (กศจ. ฉะเชิงเทรา) เพื่ออภิปรายวิทยฐานะ พัฒนาแนวทางการกำกับติดตาม กฎหมายและวินัย และการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2561 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ครั้งที่ 1/2561

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเหณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 ฯลฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 26 (78)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 26 (78)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ….(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ….ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26