Month: August 2018

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (SDU QA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มสด. เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมบรรยายโดยมีผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฎิบัติงานบุคคลที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 เรื่องการพิจารณาการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 และเรื่องการพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)   

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่7(20)2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่7(20)2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เรื่อง(ร่าง)แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 4 ปี ฯลฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 8(28)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานการดำเนินงานของหลักสูตร ระหว่างปี 2559-2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร รายงานการรับนักศึกษาและแนวทางการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเกินแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประจำปีการศึกษา 2561 การขออนุมัติปริ­­ญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1(19)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(19)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ผลการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 และ การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 ความก้าวหน้าการเผยแพร่แผ่นภาพ Infographic รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 กระบวนการติดตามเงินค้างชำระของนักศึกษาประเภททั่วไปและนักศึกษาทุนพิการและนักศึกษาประเภทกองทุน (กยศ./กรอ.) ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 27(84)/2561 ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(36)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 27(84)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  14 สิงหาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

มสด. จัดกิจกรรม สวนดุสิต:คุยสร้างงาน การจัดการความรู้ (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิทัล หัวข้อ “ศาสตร์การดูโหวงเฮ้ง”

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม สวนดุสิต:คุยสร้างงาน การจัดการความรู้ (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิทัล หัวข้อ “ศาสตร์การดูโหวงเฮ้ง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัทรกิตติ์ ตันศิริภัทร อาจารย์ตั้งจิงเซ้ง สำนักเฮียงเส็งตึ้ง Hot ฮวงจุ้ย -เฮียงเส็งตึ้ง 雄盛堂 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2561 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 24(54)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 24(54)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมาย กฎหมายลำดับรองท่านการพิจารณาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3