Month: December 2017

การประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ มีวาระรื่องการปรับปรุงการจัดทำค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ของหน่วยงานที่ขอปรับฐานอัตราค่าตอบแทน กรณีเหมาจ่าย และพิจารณาอัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

มสด.จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวาระสำคัญเรื่อง คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบตอบแบบสำรวจประจักษ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 ธันวาคม 2560

1 2 3 4