Month: December 2017

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน มสด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และหัวข้อ  “การบริหารจัดการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) กำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พุทศักราช 2561 (ร่าง) กำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมมาสน์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ….ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  13 ธันวาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) มสด. ครั้งที่ 6(10)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(10)/2559 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการให้คะแนนการจัดการความรู้ของส่วนงานประจำการศึกษา 2559-2560 กำหนดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.ระยะที่ 2 ครั้งที่ 5(24)/2560

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 5(24)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง หนังสือนักศึกษาขอศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ทุนส่วนตัว การเตรียมฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  รายละเอียด (มคอ.4) ตารางจัดฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 15 ศูนย์การศึกษา ฯลฯ  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12/2560

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯลฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน)  

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่10(55)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(55)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. … ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 ธันวาคม2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวาระเรื่องกำหนดการเสด็จมาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการฯ เรื่องการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ เรื่องความพร้อมของอาคาร สถานที่ การตกแต่งอาคาร เรื่องการเตรียมอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ผู้บริหาร มสด. ได้รับรางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้นำด้านบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล“เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้นำด้านบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560  โดยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานได้พิจารณามอบให้แก่บุคคลองค์กร และหน่วยงานตัวอย่างที่ช่วยเหลือสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม และหลักศีลธรรมอันดี ใช้หลักธรรมในการบริหารองค์กร บริหารบุคคลและทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม ตลอดจนประเทศชาติเป็นสำคัญ  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  เมืี่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 4(34)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. … และเรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. … ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  7 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การให้ข้อมูลปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ภาพนโยบายการดำเนินงานของรองอธิการบดีในอนาคต (ร่าง) กำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (ร่าง) กำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โครงการการประชุมวิชาการคหกรรมการศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560  ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

1 2 3 4