Month: December 2017

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(13)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(13)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและมาตรฐานการกำหนดระดับตำปหน่ง พ.ศ. … ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 5(11)/2560

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่4(10)/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และเรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องความเสี่ยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่14(20)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่14(20)/2560 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาในแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องการคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

อธิการบดี มสด. ร่วมลงนาม (MOU) การผลิตและพัฒนาครู กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย ทั้ง 10 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครู กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละปีจะมีครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ทำให้การพัฒนาครูไม่ต่อเนื่อง จนประสบปัญหาขาดแคลนครูมาโดยตลอด ซึ่งการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อเยาวชน กทม.จึงจัดทำโครงการทุนเอราวัณ เพื่อผลิตครูเมืองหลวงให้ตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในวันขึ้นปีใหม่” โดยจัดให้ มีพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาศาลหลวงปู่ชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเยาวภา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่3(3)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่3(3)/2560 โดยมีวาระเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เรื่องแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาภานในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 ฯ ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวาระเรื่องกำหนดการเสด็จมาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการฯ เรื่องการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ เรื่องความพร้อมของอาคาร สถานที่ การตกแต่งอาคาร เรื่องการเตรียมอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 11(56)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(56)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษาพ.ศ. … วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(20)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(20)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงิน งบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

อธิการบดีฯและคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ฯลำปาง

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายแก่บุคลากรศูนย์ฯลำปาง เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ฯลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

1 2 3 4