Month: November 2017

มสด.จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 3/2560

สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (IQA) ประจำปีการศึกษา 2559 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามหลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 8(53)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(53)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ….  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่าย พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่4(10)/2560

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2560 มีวาระสำคัญเรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 3(9)/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง(ร่าง)โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(19)/ 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(19)/ 2559 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องขอเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนกฏหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 1 ราย ฯลฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณครั้งที่ 2(28)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 2(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่1(27)/2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย และเรื่องรายงานสถานะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2560

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สวนดุสิตปลื้ม ผลประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านคุณภาพ 5 ด้าน โดยการนำของ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะ  ปรากฎว่า การผลิตบัณฑิต            ได้ระดับดี                 คะแนนเฉลี่ย 4.12  การวิจัยได้                     ได้ระดับดีมาก          คะแนนเฉลี่ย  4.92     […]

การประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(2)/2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(2)/2560 มีวาระเรื่องการประชาสัมพันธ์ “กองทุนมหาวิทยาลัย” เรื่องการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และบิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่3/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่3/2560 มีวาระรื่องการปรับปรุงการจัดทำค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ เรื่องหน่วยงานที่ขอปรับฐานอัตราค่าตอบแทน กรณีเหมาจ่าย และพิจารณาอัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วันที่ 14 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)   http://www.dusit.ac.th/2017/371931.html

มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กรรมการและเลขานุการ นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย […]

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26