Month: November 2017

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(19)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(19)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้า (ร่าง) คู่มือแนวปฎิบัติทางการบัญชีและการเงิน การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอิสระ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ไตรมาส 4 รายงานผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 14(19)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 14(19)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  ผลสรุปการพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  9 พฤศจิกายน 2560  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่2(32)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2 (32)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ(ฉบับที่3 ) พ.ศ. … ฯลฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 4(23)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 4(23)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน     ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ  ณ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  9 พฤศจิกายน 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)  

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ประชาชนที่เดินทางร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สรุปผลการดำเนินงาน PLC แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ผลการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2560 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของแต่ละหน่วยงาน เรื่องแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของแต่ละหน่วยงาน และเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัย…ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. หารือกับผู้เชี่ยวชาญธนาคารออมสิน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงข้อมูลโครงการ ช.พ.ค.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลังและกองกฎหมาย ต้อนรับและหารือกับผู้เชี่ยวชาญธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดสวัสดิการที่ช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ณ 189 Café ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดกิจกรรม dBizcom สายใยรักษ์สู่สายน้ำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม dBizcom สายใยรักษ์สู่สายน้ำ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาร์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อแนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารและกฏหมาย หัวข้อแนวทางการใช้ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย โดย นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26