Month: November 2017

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(12)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(12)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ,การส่งมอบงานและภาระผูกพันบริษะทฯ และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  (ภาพ/ข่าว: พศิน) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 5(50)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(50)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง ความคืบหน้าของเครื่องหมายสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กฎหมายลำดับที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. …. กฎหมายลำดับรองตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  2 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

ประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ รอบที่ 2 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน ) 

1 2 3 4