Month: October 2017

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 9(17)/2560

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 9(17)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนกันยายน 2560 และตุลาคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว เรื่องรายงานผลการนำเงินไปลงทุน และเรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงาน กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ )

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(18)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(18)/2560 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13(17) และเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานอิสระ ไตรมาส4 ฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 1(31)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(31)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ร่าง  ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  12 ตุลาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(1)/2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(1)/2560  มีวาระสำคัญดังนี้   ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  12 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2(47)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(47)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ…. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) มสด. ครั้งที่ 5(9)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ครั้งที่ 5(9)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และบิดา มารดาคู่สมรส หรือ ผู้สืบสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2560 ( ภาพ/ข่าว : พศิน)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงอำลา Professor Dr. Wu Xiaoxin

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงอำลา Professor Dr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจือฯ ฝ่ายจีน ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมกับเลี้ยงต้อนรับ Assoc. Prof. Wang He ผู้อำนวยการสถาบันขงจือฯ ฝ่ายจีน ท่านใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมงาน โดยมี รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อฯ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ  ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะทำงานจากคณะหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน ) 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลที่สนับสนุนงานของสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งบุคคลที่สนับสนุนงานของสวนดุสิตโพล แนวทางการจ่ายสวัสดิการบุคลากรสวนดุสิตโพล การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สังกัดสวนดุสิตโพล ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26