Month: October 2017

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(9)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(9)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง รายละเอียดราคาค่าเช่าห้องประชุมของหน่วยงานต่างๆ การพัฒนา “พื้นที่ใช้ประโยชน์” บริเวณริมสระมรกต ด้านหน้าบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะ“Food Street” การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด การดำเนินการร้านถ่ายเอกสารของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมรองอธิการบดี มสด. ครั้งที่ 10(19)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  การแต่งกายของนักศึกษาและการห้ามสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกการเรือนและการติดตั้งและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน พ.ศ. …. การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ตามข้อบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2561ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมมอบนโยบายการบริหารงบประมาณประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงบประมาณประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการบริหารงบประมาณประจำปี 2561   ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26