webadmin

มสด. สวัสดีปีใหม่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบพล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560  ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล วันที่ 17 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 , รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 และงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 , สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน […]

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “61 ปี คหเศรษฐศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติให้มั่นคง” กล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และกรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ โดยมี ดร.ศรันยา คุณะดิลก นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ กล่าวขอบคุณการเป็นเข้าภาพจัดงาน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสและแนวทางของนักคหกรรมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”  และ รศ.ดร.สุขม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง […]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559  มีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 แผนรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 การพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  23 ธันวาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว :พศิน ) 

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0” ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย และในช่วงบ่าย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการเรือน  เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายในเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อให้ “คนสวนดุสิต” อยู่ได้ในสวนดุสิต 5.0 “สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ”   ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายในเรื่อง การบริหารวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทุกระบบ มี Roadmap ชัดเจน “สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ” รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายในเรื่อง กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน โดยเน้น “คุณภาพบัณฑิต” “การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา”  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบนโยบายในเรื่อง การจัดการคุณภาพของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเน้น “ความเชื่อมโยง บูรณาการ” […]

1 140 141 142