ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559  มีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 แผนรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 การพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ห้องประชุมลำพองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  23 ธันวาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว :พศิน