Month: January 2023

ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 9 มกราคม 2566

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปผลกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การวิจัยแบบ R2R เรื่องสรุปผลกิจกรรมการให้องค์ความรู้เพื่อสอบในการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ณ ห้องประชุม ลำพอง 2 วันที่ 18 มกราคม 2566

คณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี พบผู้บริหารในโอกาสเทศกาลปีใหม่จีน ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม คณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้าพบผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมอบกระเช้าส้มอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1(10)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1(10)/2566 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การปรับมาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ, (ร่าง) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 ฯลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(20)/2566

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(20)/2566 โดยมีวาระเรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1) ของหน่วยงานอิสระ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มกราคม 2566  

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(25)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(25)/2566 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน Ms Teams วันที่ 11 มกราคม 2566

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(32)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(32)/2566 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2565 เรื่องผลการดำเนินการความปลอดภัยของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2566

ม.สวนดุสิต จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมในพิธี คุณโรจนา ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญ ณ วัดวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวงโดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี โดยงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ

1 2