Month: November 2022

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สวัสดีอังกฤษ Greet English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อสวัสดีอังกฤษ Greet English ในการนี้  ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง ILAC Co-Leamiing Space อาคาร Student Adtiviy Space ชั้น 2

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 9(36)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 9(36)/2565 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย เรื่องพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 3(13)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 3(13)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  ปรับขึ้นเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ ขออนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 และขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากร ประจำปี 2566  ฯลฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3