Month: November 2022

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2565

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  มีสาระสำคัญดังนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองเท่า (จำนวน 24 คน) ของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจัดทำรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นบุคคลภายนอกและมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีคุณธรรมและจริยธรรม 2.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 3.มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 5.มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 6.สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามสมควร 7.มีความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ข้อ 8 […]

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม Cafe by Home

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.30 น. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม Cafe by Home โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ เป็นประธานประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร พร้อมกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทยและคณะกรรมการบรีิหารสถาบันขงจื่อฯ เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมกิจกรรมในเดือนธันวาคมต่อไป รวมทั้ง พิจารณาร่าง แผนงานโครงการและงบประมษณของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ประจำปี 2566  

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของคนสวนดุสิต เรื่องการสนับสนุนการปฎิบัติงานในหน่วยงานอื่นของบุคลากรสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 8/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระพิจารณา เรื่อง  การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17(47)/2565

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิงพัชรา สินสอยมา ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17(47)/2565 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ….   ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง  L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (L-NET รุ่นที่ 1) จากนั้น รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร L-NET นำเสนอภาพรวมโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (L-NET รุ่นที่ 1) และที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมกับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร L-NET รุ่นที่ 1  ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้แก่  คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (แม่ปุ้ย–เจ้าของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์) คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ นวัตกรรมการสื่อสาร และกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดรีมทีม เน็ตเวิร์ค […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2565  เรื่อง การรายงานผลระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้่ ครั้งที่ 5(35)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้่ ครั้งที่ 5(35)/2565 โดยมีวาระเรื่องการสรุปประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องแนวทางและทิศทางการปรับประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565 

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565  โดยมีผู้บริหารทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม และมีวาระการประชุม ดังนี้ การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ตามตัวชี้วัดของ THE Impact Rankings 2023 รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ลงสู่การปฏิบัติ  กิจกรรม “การเเข่งขันเทควันโด 2nd SDU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022” รายงานความก้าวหน้า โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย […]

1 2 3