Month: October 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการลงคะแนนผ่านระบบ SDU eVote

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการลงคะแนนออนไลน์ผ่านระบบ SDU eVote ดำเนินการโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการสรุปผลการลงคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จากสายวิชาการ 1 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 1 คน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นพยานในการสรุปผลการลงคะแนน โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

1 2 3