Month: October 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน moderna ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน  moderna ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร และนักศึกษาที่มารับบริการวัดซีน และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยา ที่ให้ความอนุเคราะห์วัคซีน moderna มาฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธนในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 เรื่องแนวทางการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9(22)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(22)/2565  โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2565 เรื่องสืบเนื่องแนวทางการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS66) ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ห้องประชุม ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พร้อมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(6)/2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(6)/2565 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์ การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำคณะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ 2) การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

งานประกวดศิลปะเครื่องแต่งกายจีน “หมินจู๋แฟชั่นเดย์เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า”

 โครงการประกวดศิลปะเครื่องแต่งกายสะท้อนวัฒนธรรมจีน ปีที่ 2  ในงาน “หมินจู๋แฟชั่นเดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และ เทศกาลฉงหยาง ประจำปี 2565” ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นักเรียนนักศึกษาหลากหลายสถาบัน เข้าร่วม ทั้งการประกวด และการแสดง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และภริยา พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์                (4 ต.ค.65) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประกวดศิลปะเครื่องแต่งกายสะท้อนวัฒนธรรมจีนในงาน “หมินจู๋แฟชั่นเดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า” และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการติดต่อการค้าระหว่างประเทศรับรู้วัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน คู่ค้ารายใหญ่ของไทย และได้รับความสนใจจากโรงเรียนและสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันขงจื่อฯเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเดินแบบกิตติมศักดิ์             การจัดกิจกรรม มีทั้งการประกวดเครื่องแต่งกายชนเผ่าของจีนการเดินแบบเครื่องแต่งกายจีนจากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารสถาบันขงจื่อ […]

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 7/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 7/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เพิ่มจำนวน 1 ตำแหน่ง และการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 ตุลาคม 2565

กิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง The Secretary It’s real เลขาฯ…ของจริง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง เลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง The Secretary It’s real เลขาฯ…ของจริง และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 ตุลาคม 2565  

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 8(35)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 8(35)/2565 โดยมีวาระเรื่องขอนโยบายในการเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร ในกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ ฯลฯ และผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 6 ตุลาคม 2565

1 2 3