รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11(23)/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26