รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11(23)/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564