Month: July 2020

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่  6/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ประชุมผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 07(35)/2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 07(35)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำวันที่ 1-11 กรกฎาคม 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จ.ปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต โรงเรือน      เมล่อน แปลงผักปลอดสารพิษของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และคลังจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย     เพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสวนผักและผลไม้ รวมถึงพื้นที่การจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย และโรงเรือนเมล่อนสำหรับการปลูกในครั้งต่อไป โดยมีพนักงานบริษัท โรงสีข้าวฯ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 1(6)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 1(6)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์ของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ กรณีเสียชีวิต พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลิขิต 1โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ม.สวนดุสิต รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจสุขภาพ บริษัท เอไอเอ จำกัด

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากบริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัท เอไอเอ จำกัด เป็นผู้ดูแลสวัสดิการประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพ Small but Smart University” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ และการจัดอันดับสถาบันโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน  ทองแก้ว  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน และทีมงานประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง แนวการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ณ   ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ  เพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการจัดงานปฐมนิเทศปี 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26