Month: January 2020

ประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(45)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1(45)/2563 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลหน่วยงานอิสระ นโยบายการประเมินความดีความชอบพิจารณาเงินเดือน พิจารณาการขอจ้างอาจารย์ จำนวน 3 ราย พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนระดับชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายในการประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด  (Disruption) จึงควรปรับ-เปลี่ยน และเร่งพัฒนาตนเอง โดยการทำงานเชิงรุก ซึ่งบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องการในอนาคต คือ“ มนุษย์เหนือธรรมดา นั้นคือ การทำงานได้มากกว่าหุ่นยนต์ “หากยังทำงานแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนั้น จะทำให้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง  “ Design Thinking “ บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว และรู้จักขายความรู้ – ความสามารถที่เรามี บนความเชี่ยวชาญที่ตนเองถนัด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆหากเราทำได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะกลายเป็น มหาวิทยาลัยที่จิ๋วแต่แจ๋ว และอยู่รอดได้ในอนาคต

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระราชธรรมวาที(ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1(16)/2563

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1(16) / 2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานภายหลังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ในการนี่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบขนมค๊อฟฟี่เค้กแก่คณะกรรมการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1(22) (123)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1(22) (123)/2563 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานอิสระ ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

1 2 3