Month: January 2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(46)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(46)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มกราคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวาระเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง สำหรับอนุกรรมการเลือกตั้งฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2563 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ เรื่องการแจ้งกำหนดการยกเลิกการให้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) เรื่องการขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ของร้านสำเนา พลัส ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(37)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(37)/2563 มีวาระสำคัญเรื่อง การครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ รายงานความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล หน่วยงานอิสระ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 4(36)/2563

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2563  มีวาระสำคัญเรื่อง การวางแผนดำเนินการจัดทำแผนภาพ Infographic ล่วงหน้า และกระบวนการรองรับการสื่อสารเชิงรูปภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2 (23) (124)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2 (23) (124)/2563 โดยมีวาระ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. ….  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(3) / 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(3) / 2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / เลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน / เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่องกระดานนับคะแนนกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ / นโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย / กระดานนับคะแนนกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1(12)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1(12)/2563 โดยมีวาระเรื่อง พิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย, พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มกราคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5(83)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(83)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มกราคม 2563

กิจกรรม จิบกาแฟ : ตอบโจทย์อธิการ “Design Thinking”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ : ตอบโจทย์อธิการ “Design Thinking” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคตท่ามกลางดิจิทัล ดิสรัปชั่น (digital disruption) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของ มสด. เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มกราคม 2563

1 2 3