Month: January 2018

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ครั้งที่ 1(21)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ,การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 1 รายและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1ราย ,การงดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 หลักสูตร และตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร ,ข้อมูลการดำเนินการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พศิน) 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(8)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(8)/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1  รายงานหลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่  22 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

มสด.จัดประชุมการใช้ครุยวิทยะฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมจัดการประชุมการใช้ครุยวิทยะฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้ครุยวิทยะฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่  22 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(61)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4 (61)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บ การรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 มกราคม 2561  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายการหลักเกณฑ์ วิธีการ และภาพรวมการดำเนินการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มกราคม 2561

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร รุ่นที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่นที่1 วันที่ 19-20 มกราคม 261 และได้รับเกียรติจากนายสวินทร์ พงษ์เก่า วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บรรยายเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มกราคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่1(7)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่1(7)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานจากการส่งมอบงาน เรื่องการชำระหนี้ให้กับสกต.ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด เรื่องรายงานค่าใช้จ่ายในการประชุมพนักงานบริษัทฯ และประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯลฯ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 4(30)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 4(30)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานรายละเอียดลูกหนี้ผิดสัญญาทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร เรื่องการติดตามการชำระหนี้ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และเรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ  ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) ตามข้อสังเกตุของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การของดรับนักศึกษา ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 หลักสูตรและตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 16 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสวนดุสิตโพล ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26