Month: January 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(22)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการและสายสนับสนุน) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 การเพิ่งช่องทางการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ (ร่าง) รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566 (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระบบ IQA) ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  10 มกราคม 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่14(59)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(59)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับสำนักกิจการพิเศษ ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ(ฉบับที่2) พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 1/2561

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง โครงสร้างสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. …. และ การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมทำบุญตักบาตร ถวาย ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันปีใหม่  พ.ศ. 2561  พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 5 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018 สายวิชาการ: “การเปลี่ยนแนวความคิดสำคัญที่สุด” การบูรณาการทางความคิดร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ ควรสร้างหลักสูตรใหม่ เน้นภาษาอังกฤษ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ สมรรถนะของบุคลากรต้องพัฒนาให้มากกว่าวิชาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อดำรงให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด หากเรา“คิดที่จะอยู่” ต้องใส่ใจ เข้าใจ และสนใจในรายละเอียดของความเป็นสวนดุสิต ซึ่งการเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิต ลงมือทำมากกว่า(แต่)คิด จะทำให้อนาคตที่อยู่ข้างหน้าเกิดความมั่นคงและยั่งยืน สายสนุบสนุน: “ต้องรู้จักพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่” สายสนับสนุน มีความสำคัญและเทียบเท่าสายวิชาการ ซึ่งการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสูง คือ การสื่อสารและเชื่อมโยงกัน ระหว่างสายสนับสนุนกับสายวิชาการ หรือสายสนับสนุนด้วยกันเอง ดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด โดยรู้จักพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทบทวนดูกฎระเบียบ เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยว่ามีทิศทางการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการผลักดันตนเองให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุด การสร้างสรรค์งานใหม่ และการทำงานอย่างปราณีตตามแบบฉบับสวนดุสิต ถือเป็นจุดแข็ง ที่จะทำให้เราอยู่รอดและเติบโตด้วยกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 มกราคม 2561

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(22)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(22)/2561 โดยมีวาระเรื่องสรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 14(20)/2560 เรื่องสรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 3 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

1 2 3