Month: September 2017

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ(รมป.) ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรีและศูนย์นครนายก ครั้งที่ 1(9)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) และศูนย์นครนายก(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(9)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การปรับเปลี่ยนรายชื่อกรรมการบริหารโครงการ การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 34(42)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 34(42)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร่องทุกข์ พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)4

“คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง คุยกับ Boss

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง คุยกับ Boss การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเจาะใจกับ Big Boss เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี) ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่1 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1 2 3